Statut

Statut Stowarzyszenia pod nazwą Regatowy Klub Sportowy Lasery-Zegrze

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 § 1

Stowarzyszenie o nazwie Regatowy Klub Sportowy Lasery-Zegrze, zwane dalej Klubem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie.

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz cały świat, a siedzibą Klubu miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie podlega wpisowi do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą o sporcie oraz niniejszym Statutem.

§ 5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.

§ 6

Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków sportowych, oraz innych organizacji o podobnym profilu działania w Polsce i za granicą.

Rozdział II
Cele Klubu

§ 8

Celem Klubu jest rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym ukierunkowaniem na sporty wodne, m.in. żeglarstwo:
1) doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
2) przygotowanie członków Klubu oraz wszystkich chętnych do świadomego i odpowiedzialnego uprawiania sportów wodnych i innych,
3) propagowanie zdrowego stylu życia, ochrona i promocja zdrowia,
4) podejmowanie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu niepełnosprawnych,
5) organizowanie współzawodnictwa sportowego,
6) propagowanie w społeczeństwie idei żeglarstwa i regat jako zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu sprzyjającemu rozwojowi fizycznemu i psychofizycznemu w każdym wieku,
7) propagowanie i organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
8) wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport,
9) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
10) propagowanie kultury fizycznej i sportu jako czynników przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym,
11) popularyzacja zasad sportowej rywalizacji w duchu fair play.

§ 9

1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) organizację zgrupowań, treningów i regat sportowych,
2) wspieranie osób chętnych w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe,
3) wspieranie członków klubu w realizacji projektów związanych z kulturą fizyczną i sportem,
4) organizację i udział w imprezach sportowych w kraju i za granicą,
5) świadczenie usług oraz udostępnianie członkom na zasadach określonych w uchwałach władz Klubu posiadanych urządzeń, obiektów oraz sprzętu,
6) udzielanie pomocy członkom klubu w nabywaniu i naprawie sprzętu sportowego,
7) organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
8) organizowanie imprez kulturalnych i towarzyskich,
9) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, w kraju i za granicą,
10) współpracę z organami administracji publicznej,
11) wspieranie działań społeczności lokalnych gmin rejonu Zalewu Zegrzyńskiego służących krzewieniu kultury fizycznej i popularyzacji żeglarstwa sportowego jako środków promocji regionu,
12) organizowanie szkoleń, prelekcji, spotkań służących promocji zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu,
13) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu.

2. Cele Klubu są realizowane poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

§ 11

1. Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.

2. Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12

1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.

2. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku 16 do 18 lat.

3 Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
2) uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub,
3) zgłaszania opinii, postulatów, wniosków wobec Zarządu,
4) udziału w zajęciach organizowanych przez Klub w ramach statutowej działalności,
5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu.

2. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.

3. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem określonych powyżej w ust. 1 pkt 1 – członkowie honorowi biorą udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 14

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Klubu i realizacji celów statutowych,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz,
3) regularnego opłacania składek członkowskich,
4) przekazania Zarządowi, i w razie zmian uaktualniania, adresu poczty elektronicznej, służącego do komunikacji w sprawach Klubu, a w szczególności przesyłania ogłoszeń, powiadomień i wezwań ze strony Zarządu.

§ 15

Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele statutowe Klubu i udziela mu wsparcia materialnego lub organizacyjnego.

§ 16

1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem określonych powyżej w § 13 ust. 1 pkt 1 – członkowie wspierający biorą udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

2. Członkowie wspierający są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz oraz regularnego spełniania na rzecz Klubu zadeklarowanych, w deklaracji członkowskiej, świadczeń.

§ 17

1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
1) skreślenia uchwałą Zarządu w wyniku:
a) złożenia przez członka Klubu Zarządowi pisemnej dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Klubie, przy czym Zarząd nie może – w przypadku złożenia rezygnacji – odmówić podjęcia uchwały zgodnej z wolą członka, który składa rezygnację;
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia:
a) rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu,
b) niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej 12 miesięcy,
c) zalegania z opłaceniem składek członkowskich co najmniej 6 miesięcy, po uprzednim wezwaniu za pomocą poczty elektronicznej do uiszczenia zaległych składek,
3) rozwiązania się Klubu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Zarząd jest zobowiązany zawiadomić zainteresowanego o wykluczeniu na piśmie, doręczając mu jednocześnie stosowną uchwałę listownie lub bezpośrednio albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez członka w deklaracji członkowskiej adres e-mail, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały wykluczonemu członkowi. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków prawnych do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Klubu.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 18 Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Kadencja władz wybieralnych trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

2. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu.

3. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw personalnych, które są podejmowane w głosowaniu tajnym.

§ 20

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i raz na 2 lata jako Sprawozdawczo-Wyborcze.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem poczty elektronicznej o ile członek wyraził zgodę na ten sposób powiadamiania, podając do wiadomości Zarządu swój adres e-mail. W przeciwnym razie powiadomień dokonuje się pisemnie – listownie lub bezpośrednio.

3. O ile statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków obraduje na podstawie niniejszego Statutu. Zebranie może uchwalić regulamin wewnętrzny.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane w trybie § 20 ust. 2 niniejszego statutu.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu:
1) z inicjatywy własnej,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – 3 niniejszego paragrafu, i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) Uchwalanie kierunków działalności Klubu,
2) Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz,
4) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
6) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
8) Podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 23

1.Zarząd składa się z 5 członków, w tym Prezesa, wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

3. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut. Zarząd może uchwalić własny regulamin wewnętrzny.

§ 24

1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącymi działaniami klubu,
2) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4) określanie wysokości składki członkowskiej i trybu jej uiszczania,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
6) opracowywanie regulaminów wewnętrznych działania Klubu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przynależności do innych organizacji,
9) powoływanie doradczych komisji problemowych i uchwalanie regulaminów ich działania,
10) powoływanie sekcji Klubu i uchwalanie regulaminów ich działania.

§25

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu. Ponadto członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, i są zwoływane na wniosek przewodniczącego lub dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o niniejszy Statut. Komisja może uchwalić własny regulamin wewnętrzny. § 26 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu,
2) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
3) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
4) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym na podstawie przepisów niniejszego Statutu,
5) Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
6) Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 27

1. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, członkowie organu władzy, który uległ uszczupleniu mogą uzupełnić swój skład spośród członków Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.

2. Jeżeli, w trakcie kadencji, ustąpią funkcyjni członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – wówczas Zarząd, jak również odpowiednio Komisja Rewizyjna – mogą po uzupełnieniu swego składu, w trybie ust. 1 niniejszego paragrafu, powołać funkcyjnych członków, do końca kadencji.

3. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odwołać w trakcie kadencji z pełnionych funkcji wyłącznie Walne Zebranie Członków.

4. Jeżeli w trakcie kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej lub członkowie Zarządu zostaną odwołani z pełnionych funkcji, Walne Zebranie Klubu, dokonuje uzupełnienia składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej, do końca kadencji.

Rozdział V
Majątek i fundusze Klubu

§ 28

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstawania majątku Klubu są:
1) składki członkowskie w wysokości ustalanej corocznie przez Zarząd,
2) dotacje,
3) darowizny, zapisy, spadki,
4) organizowanie dobrowolnych zbiórek pieniężnych,
5) dochody z majątku Klubu 6) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 29

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych są upoważnieni indywidualnie: Członkowie Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 30

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Klubu mających głos stanowiący na Walnym Zebraniu Klubu.

§ 31

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

3. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Klubu, po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

 

Brak możliwości komentowania.